Mars & Hymne

Mars IAIDA

Do = c 4/4

Lg                 : Supranata

Sy                 : Samsul

Arr                : Er

Mars

Hymne IAIDA

Do = c 4/4

Lg               : Masrihi

Syrie           : Samsul

Arr              : Er

himne